podpisywanieKsięga przychodów i rozchodów

Nasze usługi obejmują prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Usługi uproszczonej księgowości świadczymy m.in. osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkom cywilnym, jawnym i partnerskim, których roczne dochody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro. Uproszczoną księgowość prowadzimy w sposób rzetelny i skrupulatny, zapewniając wykonanie wszystkich niezbędnych rozliczeń.

W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencjonujemy:

  • wszelkiego rodzaju przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody,
  • zakup towarów oraz materiałów i koszty uboczne związane z tymi zakupami,
  • wydatki, w tym: wynagrodzenia w gotówce i w naturze,
  • wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • koszty prac badawczo-rozwojowych.

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia uproszczonej księgowości?

Podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą prowadzić:

  • osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 mln euro.

 

Powierz księgowość firmy w ręce ekspertów